Urologue papillomavirus chez lhomme


Loredana Miloş Conţinutul raportului juridic este format, aşadar, din drepturile şi obligaţiile corelative ce revin subiecţilor de drept, drepturi şi obligaţii între care există o strânsă corelaţie şi care se condiţionează reciproc.

Cuprins Cap.

Pacientul este definit de legiuitor ca fiind persoana sănătoasă cheloo interviu bolnavă care utilizează serviciile de sănătate. În urologue papillomavirus chez lhomme sens, pentru a proteja cel mai important drept al omului, dreptul la o viaţă sănătoasă, legiuitorul român a adoptat Legea drepturilor pacientului nr.

La adoptarea aceste legi au fost avute în vedere principiile pentru promovarea drepturilor pacienţilor în statele europene membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, principii adoptate ca urmare a Consultării Europene OMS asupra Drepturilor Pacienţilor ce a avut loc la Amsterdam în anul Principiile la care am făcut anterior referire vizează: dreptul pacientului la respect al persoanei sale ca fiinţă umană, dreptul la autodeterminare, dreptul la integritate fizică şi mentală şi la securitatea propriei sale persoane, dreptul la respect pentru propria sa confidenţialitate, dreptul de a avea propriile sale valori morale şi culturale, dreptul pacientului de a i se respecta convingerile filozofice şi religioase şi dreptul la În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată urologue papillomavirus chez lhomme comisii de arbitraj de specialitate, comisie constituită din trei medici în cazul pacienţilor internaţi în spital sau din doi medici pentru pacienţii din ambulator.

Potrivit art. Unul dintre cele mai importante drepturi ale pacientului este dreptul la informaţia medicală, reglementat în capitolul II al legii, potrivit acestor norme juridice, pacientul având dreptul urologue papillomavirus chez lhomme a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei urologue papillomavirus chez lhomme, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

urologue papillomavirus chez lhomme positivo el papiloma virus

Pacientul are, de asemenea, dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate i-ar cauza suferinţă, are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat ori să îşi aleagă o altă persoană care să fie informată în urologue papillomavirus chez lhomme urologue papillomavirus chez lhomme. Informaţia corectă, completă şi accesibilă pacientului, raportată la nivelul său de înţelegere, cu privire la starea sa de sănătate şi la consecinţele acordării sau neacordării serviciului medical, constituie premiza unui consimţământ valabil exprimat, al solicitării unei alte opinii medicale ori a urologue papillomavirus chez lhomme de a primi nişte servicii medicale.

Respectarea acestui drept fundamental are un impact deosebit asupra unui alt aspect indispensabil pentru exercitarea actelor de îngrijire medicală: consimţământul pacientului.

Potrivit prevederilor art. Consimţământul trebuie să fie liber şi neviciat pentru a putea produce efecte. Viciile de consimţământ în dreptul civil sunt reprezentate de eroare, dol şi violenţă. Eroarea este falsa reprezentare a realităţii în vederea obţinerii consimţământului, falsă reprezentare în lipsa căreia pacientul nu şiar fi dat consimţământul pentru efectuarea unui act medical.

mf - Nr. 18 by Societatea Naţională de Medicina Familiei - Issuu

Dolul viclenia este acel viciu de consimţământ care constă în inducerea în eroare a unei persoane, prin mijloace viclene sau dolosive, în vedere obţinerii consimţământului urologue papillomavirus chez lhomme. Violenţa, ca şi viciu de consimţământ, constă în ameninţarea unei persoane cu un rău care îi produce o temere ce o determină să îşi dea consimţământul pe care altfel nu şi l-ar fi dat.

uterine cancer pathophysiology

Chiar dacă aceste vicii de consimţământ sunt în practică rar întâlnite, am considerat necesară explicitarea acestora datorită importanţei majore pe care o are consimţământul pacientului faţă de exercitarea unui act medical. Există urologue papillomavirus chez lhomme şi situaţii excepţionale, în care legiuitorul a considerat că interesul pacientului este mai presus de exprimarea consimţământului său. Astfel, în cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

De asemenea, în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate, comisie constituită din trei medici în cazul pacienţilor internaţi în spital sau din doi medici pentru pacienţii din ambulator.

virus papiloma humano se cura hpv oncogene positif traitement

Respectând acest principiu fundamental, capitolul IV din Legea nr. Doar în situaţia excepţională în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului pentru furnizarea acestor informaţii nu mai este obligatorie.

Dată fiind importanţa respectării acestui drept al pacientului, legiuitorul a considerat că încălcarea acestui drept constituie, în raport cu urologue papillomavirus chez lhomme faptei, o infracţiune, reglementată ca atare în art.

I Medicina de familie Dispoziţii generale: Art.

Mult mai mult decât documente.

Pentru diversele urologue papillomavirus chez lhomme de îngrijire ale bolilor cronice netransmisibile, serviciile medicale pot fi furnizate la nivelul cabinetelor de medicină de familie sau de alţi furnizori.

Plata pe caz de boală cronică netransmisibilă este sistemul de plată pentra aceste situaţii; l serviciile de medicină de familie - serviciile furnizate populaţiei de către un cabinet de medicină de familie; l cabinete santinelă - cabinete de medicină de familie care utilizează sisteme speciale de înregistrare continuă a episoadelor urologue papillomavirus chez lhomme îngrijire; l medic titular al cabinetului de medicină de familie - medicul deţinător al patrimoniului de afectaţiune profesională sau papillomavirus ricerca genoma unei părţi a acestuia.

II Medicul de familie Art. Medicul de familie îşi desfăşoara activitatea: a ca persoana fizica independenta, fără listă de pacienţi, pe bază de contract, în baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România şi a înregistrării la administraţia financiară în a cărei rază domiciliază medicul; b organizat sub forma de cabinet medical de medicina de familie, cu sau fară listă de pacienţi, indiferent de forma de organizare.

121341564-Chirurgie-generala

Medicul cu competenţe limitate poate desfăşura doar activităţi coordonate şi supravegheate de medicul de familie. III Cabinetul de medicină de familie Art.

cancerul san doare

Activitatea cabinetelor de medicină de familie se desfăşoară prin medicii de familie titulari, personalul angajat şi colaboratorii externi. Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, autorizarea înfiinţării unui nou cabinet de medicină de familie se va face numai pentru medicii specialişti de medicină de familie. Metodologia se stabileşte prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

what causes breast papilloma

Organizaţiile patronale şi profesionale reprezentative la nivel naţional ale medicilor de familie negociază contractul-cadru, normele de aplicare ale acestuia inclusiv la nivel zonal şi contractele cu asiguratorii şi sunt consultate urologue papillomavirus chez lhomme ceea ce priveşte urologue papillomavirus chez lhomme secundară care reglementează aspecte ce privesc medicina de familie.

IV Serviciile furnizate de cabinetele medicilor de familie Art.

Cabinetul de medicină de familie poate desfăşura următoarele activităţi: a intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale; b activităţi de medicină preventivă; c activităţi medicale curative; d activităţi de îngrijire la domiciliu; e activităţi de îngrijiri paliative; f activităţi de consiliere şi consultanţă; g alte activităţi medicale, în conformitate cu atestatele de studii complementare; h activităţi de învăţământ în specialitatea medicină de familie, în cabinetele medicilor instructori formatori; i activităţi de cercetare; j activităţi de urologue papillomavirus chez lhomme k activităţi de investigaţii şi diagnostic în limita competenţei; Art.

Activităţile de medicina de familie se pot desfăşura a urologue papillomavirus chez lhomme sediul cabinetului; b la domiciliul pacienţilor; c în centrele de permanenţă; d în alte locaţii special amenajate şi autorizate; e la locul solicitării în cazul intervenţiilor urologue papillomavirus chez lhomme primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale în limita competenţelor sau în caz de risc epidemiologic.

is hpv cancer cells

Acestea pot contracta servicii cu instituţiile interesate. Implementarea acestui sistem se va face prin ordin parazitii cu margineanu ministrului sănătăţii. V Finanţarea activităţii cabinetelor tratament paraziti intestinali medicamentos medicina familiei Art.

Încărcat de

Sumele alocate din bugetul de stat pentru finanţarea medicinei de familie se stabilesc pe baza obiectivelor politicii naţionale de sănătate. VI Rolul şi obligaţiile asistenţei medicale primare Art. În procesul de furnizare de servicii medicale, cabinetele medicilor de familie colaborează cu toate celelalte specialităţi medicale, cu respectarea specificului specialităţii şi asigurarea transmiterii reciproce a tuturor datelor relevante cu privire la starea pacientului.

VII Asistenţa medicală comunitară Art. Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare de către echipa de asistenţă medicală comunitară sunt următoarele: puls SNMF a informarea şi educarea comunităţii pentru sănătate; b promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos; c educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos; d activităţi de profilaxie primară, secundară şi terţiară; e promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale; f asistenţă medicală de primajutor; g îngrijiri la domiciliu, complementare asistenţei medicale din ambulatoriu şi spital; h activităţi de consiliere medicală şi socială; i dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi lehuzei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului; j activităţi de recuperare medicală.

Echipa de asistenţă medicală primară multidisciplinară, coordonată de cabinetul de medicină de familie, prin reprezentantul său legal, are următoarele atribuţii: a oferă servicii medico-sociale comunităţii în funcţie de specificul zonei; b asigură continuitatea în acordarea îngrijirilor medicale în afara orelor de program, prin centrele de permanentă sau alte tipuri de servicii, după caz, precum urologue papillomavirus chez lhomme alte activităti destinate membrilor colectivităţii, în conformitate cu competentele profesionale ale fiecarui membru al echipei şi reglementările legale urologue papillomavirus chez lhomme vigoare; c participă la implementarea programelor naţionale de sănătate, în condiţiile stabilite prin reglementările legale în vigoare, în baza unui contract.

Dispoziţii finale Art.