Papillomavirus transmission bain


Bidu-Vrănceanu, Angela Rolul lingvisticii în terminologie 0. Observaţiile de faţă se vor constitui în două parţi. Mai intâi I vom prezenta consideraţiile actuale care susţin existenţa unei terminologii ca disciplină ştiinţifică, preocupată papillomavirus transmission bain de aspectele cognitive, cât şi de cele descriptiv-lingvistice.

Suggest Documents

Vom papillomavirus transmission bain argumentele teoretice care arată rolul lingvisticii şi permit încadrarea terminologiei printre disciplinele lingvistice. În al doilea rând IIvom argumenta rolul lingvisticii în terminologie prin semnalarea câtorva aspecte în care lucrările româneşti au obţinut rezultate relevante, bazate pe relaţia dintre dicţionare şi texte, urmărită atât în sincronie, cât şi în diacronie. Briu 2. Delimitarea ca disciplină ştiinţifică nu apare cu claritate nici în dicţionarele specializate cu excepţia DSL.

Bejoint şi Ph. Thoiron adoptă, la modul general, descrierea lingvistică a termenilor, făcută de lingvistul-terminolog F. Gaudin ; C. Fèvre-Pernetş. Orientarea descriptiv-lingvistică nu mai ia în consideraţie caracterul normativ al terminologiei cognitive care impune termeni-etichetă şi analizează termenii ca semne lingvistice în uzaj. Existenţa a cel puţin două orientări principale în papillomavirus transmission bain M.

enterobiasis epidemiologia

Cabré ; A. Bidu- Vrănceanu a determinat întrebarea pusă deja de multă vreme de M. Cabré22 Bidu-Vrănceanu, Angela dacă vorbim de terminologie sau de terminologii ca discipline ştiinţifice. Raportul dintre aceste orientări determină caracterul interdisciplinar sau pluridisciplinar al terminologiei. Un argument important în acest sens este faptul că terminologia cognitiv-normativă care stabileşte termenii dintr-un anumit domeniu oferă baza de cercetare terminologiei descriptiv-lingvistice.

Se susţine astfel că elementul-pivot al oricărei terminologii este conceptul L. Depecker ,9;id. Briu Roche 51, Posibilitatea şi chiar utilitatea de a supune termenul mai multor perspective de analiză duce la ideea unei terminologii dinamice Papillomavirus transmission bain. Béjoint şi Ph.

Thoiron ; J. Sager ; L. Depecker 21; I. Desmet ; A. Bidu-Vrănceanu 9,20 Rolul lingvisticii a variat pe parcursul dezvoltării terminologiei ca disciplină ştiinţifică. Rousseau O altă etapă a fost reprezentată de lucrările care promovează orientarea descriptiv-lingvistică în terminologie M.

  1. Lupul Dacic | Blog nationalist GETO-DAC ! | Pagina
  2. Book ghise-ioan.ro - Universitatea"Petru Maior" - ghise-ioan.ro
  3. LES INFECTIoNS SEXUELLEMENT TRANSMISSIbLES - PDF Téléchargement Gratuit
  4. Oxiuri sunt periculosi
  5. Ce va urma?

Cabré ; F. Treptat însă, func­ ţionarea termenilor a impus atenţia sporită pentru latura semnificat şi pentru condiţiile reale din uzajul din diferite tipuri de comunicare, aspect lingvistic complex, studiat cu diferite metode lingvistice.

Integrarea terminologiei în lingvistică este considerată L. Depecker30 ; J. Dovezi concrete în acest sens sunt lucrările apărute în ultimii ani A. BiduVrănceanu ; volumele Mots. Depecker sau ca unitate lingvistică J.

LES INFECTIoNS SEXUELLEMENT TRANSMISSIbLES

Studiul real, efectiv al termenilor în uzaj întreprins de terminologia descriptiv-lingvistică obligă la relaţia dintre lexicul comun LC şi lexicul specializat LSpermiţând descrierea lor din aceeaşi perspectivă şi cu aceleaşi metode M. Cabré ,31 ; A. Bidu-Vrănceanu Trebuie menţionată ca o poziţie cu totul aparte interpretarea A. Gaudin ; v. Petitiar ideea unei terminologii dinamice este susţinută de numeroşi specialişti şi este demonstrată prin analize diverse.

GaudinBriu Cercetarea unui mare număr de texte papillomavirus transmission bain ajutorul lingvisticii corpusului papillomavirus transmission bain mijloacele informatice pentru reperajul termenilor după criterii lingvistice A. Condamines Implicarea mai multor discipline lingvistice în terminologie este o altă modalitate de a papillomavirus transmission bain relaţia dintre ele.

Gaudin Aşa cum am arătat înainte v. Depecker Raporturi strânse, justificate în diferite feluri se stabilesc cu lexicologia şi semantica, după unii autori J. Briu mergând până la suprapunere.

papillomavirus transmission bain inflamed tongue papillae treatment

Prin papillomavirus transmission bain central pe care îl ocupă latura conceptual-semantică în definirea termenului v. Depecker,semantica este cel mai papillomavirus transmission bain integrată în terminologie.

Abordarea unei perspective semasiologice diferenţiată de cea onomasiologică din terminologia cognitivă a determinat noile papillomavirus transmission bain şi delimitarea terminologiei descriptiv-lingvistice M.

Cabré ;id. Thoiron Analizele semantice explicite care adoptă analiza semică L. Depecker ; ,id. Jansen şi M. Van Campenhoud ; A. Briu ; L. Depecker la nivelul unei limbi sau a mai multora. Comparaţiile unor termeni şi terminologii din diverse limbi susţin distincţia dintre concept şi sens L.

papillomavirus transmission bain

Depecker 22 şi arată specificul semantic al limbilor şi la nivelul lexicului specializat v. Bidu Vrănceanu şi colab. O contribuţie importantă a semanticii constă în determinarea felului şi gradului în care diverse terminologii satisfac o condiţie ideală pentru eficienţa comunicării specializate-univocitatea semantică a termenilor. Din această perspectivă, analiza tipurilor de definiţii date în dicţionarele generale şi specializate sau caracterizarea diferită sub aspectul relaţiilor semantice polisemie, sinonimie, hiponimie sunt modalităţi relevante de caracterizare a diferitelor papillomavirus transmission bain v.

papillomavirus transmission bain

Bidu-Vrănceanu; E. MuseanuR. Ciolăneanu Un aspect foarte important corelat cu existenţa polisemiei în terminologie este reprezentat de mobilitatea denotativă, care, în plan sincronic, este efectul firesc al variaţiei terminologice în funcţie de texte şi contexte S. Papillomavirus transmission bain ; A. Elimam ş. Bidu-Vrănceanuid.

Fréjaville ; v. Legată de semantică şi, uneori insuficient diferenţiată, s-a profilat importanţa pragmaticii şi a sociolingvisticii pentru terminologie M. Cabré; id. Thoiron ; L.

Depecker : 29, ; id. Bertaccini şi A. Mateucci Cabré Analizele terminologice arată hpv etkisi nedir unor concepte fundamentale din pragmatică, precum relaţia dintre emiţător şi receptor, distincţii după căile de comunicare şi, mai ales, în funcţie de contextele de diferite tipuri. Pe baza unor concepte papillomavirus transmission bain pragmatică se pot delimita obiectiv caracteristicile şi gradul de specializare al textelor, cele strict specializate presupunând ca atât emiţătorul, cât şi receptorul să fie specialişti care utilizează un anumit canal de comunicare.

Când destinatarul are un caracter neclar sau eterogen se ajunge la nivele de specializare medie sau inferioară. Rezultatele obţinute precizează contribuţia lingvisticii atât în ce papillomavirus transmission bain descrierea lexicului specializat, cât papillomavirus transmission bain sub aspectul relaţiilor acestuia cu lexicul comun în cadrul vulgarizării sau popularizării ştiinţifice şi, în general, prin extinderea unor termeni specializaţi în comunicarea obişnuită v.

Lexicografia are o poziţie privilegiată în relaţiile cu terminologia, în primul rând pentru că amândouă reprezintă ramuri ale lingvisticii aplicate.

Dar mai relevant este faptul că majoritatea studiilor de terminologie descriptivă se bazează pe dicţionare papillomavirus transmission bain şi speciale şi pe definiţiile lor. Bidu-Vrănceanu ; id. Rolul definiţiilor din dicţionarele generale în analiza sensului specializat a fost semnalat teoretic F. Rastier ,62; F. Papillomavirus transmission bain şi ilustrat practic de analiza diverselor terminologii româneşti Bidu-Vrănceanu ; id.

Rezultă astfel o interdependenţă internă în terminologia descriptiv-lingvistică, o dimensiune complexă — lexicală, semantică, discursiv-sintactică şi contextuală J. Depecker prin care se demonstrează specificul acestei orientări terminologice. Interacţiunea în analiza aceluiaşi obiect de cercetare poate determina întrebarea dacă e vorba de interdisciplinaritate sau de pluridisciplinaritate C. Fèvre Pernet Papillomavirus transmission bain de altă parte se susţine rolul circular al relaţiei dintre terminologie şi lingvistică: lingvistica furnizează modele de descriere a termenilor, dar poate beneficia de rezultatele descrierilor de acest fel, printr-o regândire a faptelor de papillomavirus transmission bain.

Încă de la primele studii de terminologie descriptiv lingvistică s-a semnalat posibilitatea papillomavirus transmission bain ei în mai multe direcţii.

Book Terminology.indb - Universitatea"Petru Maior"

Implicarea mai multor discipline lingvistice susţine această idee, studiile existente putând fi grupate în cel puţin două direcţii principale: terminologia lexicalistă, bazată papillomavirus transmission bain o analiză cu precădere paradigmatică, aplicată mai ales în sincronie, dar cu posibilităţi papillomavirus transmission bain extindere în diacronie şi terminologia textuală sau discursivă, care are mai multe posibilităţi de abordare.

Între cele două direcţii de cercetare papillomavirus transmission bain stabilesc mai multe puncte comune, justificate de faptul că variaţia paradigmatică se produce pe axa sintagmatică S. Mejri ; T. Lino ; A. Elimam Ideea interdependenţei orientărilor descriptive este susţinută teoretic v. NeveuAnalizele terminologice efective ilustrează concret această interdependenţă v. Briu ;;; C.

Book Terminology.indb - Universitatea"Petru Maior"

FèvrePernet, Un exemplu al interdependenţei analizei paradigmatice cu cea sintagmatică este măsurarea densităţii terminologice a unui text, aspect terminologic paradigmatic care permite aprecierea gradului lui de specializare, ţinând seama de contexte largi aspect sintagmatic.

Papillomavirus transmission bain cu o densitate condensare terminologică mare I. Desmet se diferenţiază de cele cu un număr mai mic de termeni, unde se constată o disoluţie a conceptelor în discurs, care determină grade inferioare de specializare v.

Mejri; A. BertelsA. Rolul lingvisticii în terminologie 27 O altă direcţie bazată pe interdependenţa dintre paradigmatic şi sintagmatic este cea aplicată în investigarea terminologiilor româneşti care ţin seama de relaţia dintre dicţionare şi texte v.

Bidu-Vrănceanu ; Demersul cercetării este parţial inversat în analiza unor terminologii noi, în formare, precum marketingul economic şi politic, polemologia, comerţul electronic de asemenea analizate pentru română, v.

BiduVrănceanu În terminologiile în formare, punctul de plecare este reprezentat de textele specializate, care impun cancer urothelial renal domeniul şi din care se reperează termenii specifici, consideraţi termeni-candidat şi din care se selectează termenii-prototip sau termenii-vedetă. Se urmăreşte şi recurenţa termenilor în text, stabilitatea lor referenţială şi conceptuală G. Petitcorelată cu identificarea şi gruparea contextelor definitorii pentru un termen C.

Roche ; F. Neveu Raportarea la dicţionare sau alte surse terminografice are, în general, rezultate limitate şi variază ca posibilitate de la o terminologie la alta în funcţie de gradul de impunere a domeniului v.

Rezultă astfel, că în descrierea lingvistică a terminologiilor în formare, interdependenţa dintre axa paradigmatică şi cea sintagmatică este mult mai strânsă C. Roche ; A. Vom ilustra această interdependenţă şi prioritatea analizei textelor şi contextelor prin terminologia din marketingul politic v.

Hermes ; A.

Natural History of HPV Infection

Bidu Vrănceanu, ; R. Ciolăneanu ; id. Sensurile specializate create în acest fel implică o mobilitate denotativă în diverse grade foarte importantă, papillomavirus transmission bain poate fi demonstrată riguros de analiza semantică şi demonstrează, implicit, rolul lingvisticii în terminologie. Implicarea evidentă a textelor şi contextelor în identificarea termenilor şi sensurilor specializate a dus treptat la delimitarea terminologiei textuale sau discursive, ca altă orientare descriptiv-lingvistică.

In toate studiile 28 Bidu-Vrănceanu, Angela de acest fel, tot mai numeroase în ultima vreme M. Slodzian ; volumele Mots.

În analizele româneşti nu s-au aplicat papillomavirus transmission bain mai papillomavirus transmission bain ale terminologiei textuale, de cele mai multe ori bazate pe lingvistica corpusului v. SlodzianG. Petit prin care se creează posibilitatea cercetării unui corpus bogat, alcătuit dintr-un mare număr de texte v. Există însă aspecte studiate de terminologia textuală care au fost aplicate şi de terminologia românească prin combinarea analizei paradigmatice cu cea sintagmatică, cu papillomavirus transmission bain obiective: stabilirea specificului unei terminologii în diverse aspecte sau construirea warts treatment garlic terminologii pornind de la texte A.